Hur hamnade vi här?

En inblick i kursen ”Sverige på distans” Svenska institutet (SI) har arrangerat sommarkurser för svenskstuderande vid universitet i utlandet sedan 1960-talet, oftast i samarbete med svenska folkhögskolor. Svenska studeras vid cirka 230 universitet i 38 länder och antalet studenter utanför Norden är drygt 10 000.

Hur hamnade vi här?

En inblick i kursen ”Sverige på distans”

Bild på datorskärm med 22 ansikten i varsin ruta
Svenskkurs på distans

Hur började det?

Plötsligt står vi inför ett val. Året är 2009. De sommarkurser i svenska för utländska studenter som pågått på olika folkhögskolor runtom i Sverige under nästan ett halvt sekel i samarbete med Svenska institutet är inne på en väg med nya former och nya administrationsrutiner. På Malungs folkhögskola, där vi arbetat på en av dessa kurser under flera somrar, diskuterar vi livligt vilken typ av inriktning vi ska välja – litteratur eller samhälle eller en kombination av båda. Entusiasmen inför de nya möjligheterna får oss att känna att oavsett vad vi väljer kommer det att bli en intressant resa. Med den goda erfarenhet vi har av att integrera litterära komponenter i tidigare kurser kommer vi till slut överens om att välja en litteraturkurs för studenter på en mer avancerad nivå i svenska.

Nu har vi möjlighet att skapa en kurs helt från grunden och vill erbjuda något utanför den traditionella typen av undervisning som ofta av nödvändighet bedrivs vid universitet och som våra utländska studenter normalt möter. Den öppenhet och skapandefrihet som utmärker folkhögskolepedagogiken inspirerar oss att tänka utanför gamla ramar. Vi vill utforma en kreativ kurs som vi själva skulle kunna tänka oss att delta i, en kurs med många olika inslag och framför allt med fokus på deltagarnas egna kunskaper och erfarenheter och deras unika skaparkraft. Under tio år finslipar vi kursen och känner att vi har ett koncept som fungerar.

Vad är det som händer?

Året är 2020. Ett oberäkneligt virus sätter stopp för så många aktiviteter vi hittills tagit för givna. Gränserna stängs. Sommarkurserna ställs in. I det stora tomrum som uppstår börjar vi fundera på om vi kan skapa något alternativ för de studenter som antagits till sommarkurs och som sett fram emot att tillbringa tre veckor i Sverige tillsammans med deltagare från många olika länder i världen.

Hur tar vi oss ur den här situationen? Hur kan vi ge studenterna möjlighet att få åtminstone någon upplevelse av Sverige? Hur kan vi få till stånd en kurs där studenterna trots de stora avstånden sinsemellan kan känna gemenskap och arbetsglädje? Nu gäller det återigen för oss att tänka utanför gamla ramar, och Lars Gejpel kommer med den strålande idén att skapa en distanskurs.

Hur tänker vi nytt?

I mitten av april, då det definitiva beslutet att ställa in årets sommarkurser tagits och vi fått klartecken från Malungs folkhögskola och Svenska institutet att utarbeta en distanskurs, sätter vi igång med planeringen. Lite oroväckande är dock av vi samtidigt från olika håll hör att studenter är mindre positiva till denna form av undervisning, att de blir utmattade av att sitta många timmar framför datorn, att de inte får träffa sina kurskamrater och lärare ”på riktigt” och känner sig mer och mer ensamma och passiviserade. Ändå ser vi en distanskurs som det enda alternativet.

Vi funderar över hur de studenter som inte i första hand söker en litteraturkurs ska vilja delta i vår distanskurs och bestämmer oss därför att även integrera samhälle och kultur, områden som normalt täcks av sommarkursen vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn.

I vår planering utgår vi från Malungs sommarkurs, renodlar vissa drag inom litteraturdelen och utesluter av förklarliga skäl andra, som till exempel teaterbesök, eget teaterskapande och de stora utställningar av nyare svensk litteratur både för vuxna och barn som ingått som en del av kursen.

Inom samhällsdelen vill vi presentera en hel palett av intressanta företeelser och kunniga gästlärare från de mest skilda sfärer, som exempelvis integration, folkmusik, vardagspolitik och föräldraförsäkring. Viktigt för oss är att ta vara på studenternas egna önskemål och låta dem vara delaktiga i den slutgiltiga planeringen.

När det gäller förläggning av kursen i tid är vår ambition att inkräkta så lite som möjligt på studenternas ordinarie kurser. Vi planerar därför att starta kursen med en intensivvecka på Zoom i slutet av augusti för att sedan fortsätta under ett antal lördagar spridda över höstterminen och avsluta kursen med ett veckolångt besök i Sverige. Vi behöver också en lärplattform för att underlätta för både kursdeltagare och lärare och väljer att lägga upp kursen på plattformen Moodle med stöd från Masarykuniversitetet i Brno, Tjeckien.

Hur har det gått?

På grund av den utökade kurslängden, från tre sommarveckor till drygt tre månader, har deltagarna fått större möjlighet att fördjupa sig i vissa moment, som till exempel novellskrivande. Att sprida kursen över en längre period visar sig, som vi hoppats, vara ett lyckat drag. Några andra positiva erfarenheter är att vi, trots bristen på direktkontakt, upplever en närhet som man normalt bara erfar tillsammans i en fysisk klassrumssituation. Även gästlärare och intervjuade personer nämner detta som en positiv aspekt av distansmediet. Kanske beror en del av detta också på att gruppen varit betydligt mindre (24 deltagare mot ett fyrtiotal på sommarkurserna).

Vad händer sedan?

Eftersom kursen fallit så väl ut har vi fått möjlighet till en fortsättning i vår, denna gång endast på distans, utan Sverigevecka, och med Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland som huvudman.
Trots alla svårigheter och problem som den nuvarande situationen i världen fört med sig ser vi även positiva effekter. Vi har lärt oss se på företeelser med nya ögon och öppna oss för nya sätt att tänka. Och, i vårt fall, att en distanskurs inte behöver vara bara ett surrogat för en ”riktig” kurs. Vi hoppas få ha kvar våra nyöppnade ögon, se möjligheter där inga möjligheter tycks finnas och låta oss inspireras av nya utmaningar.

Till slut några tankar från kursdeltagarna

Jag hade inte trott att kursen skulle bli så kreativ, intressant, spännande och varierad.

Jag var skeptisk mot undervisning online, men kursen var tusentals gånger bättre än jag förväntat!
En av fördelarna med en distanskurs är definitivt att alla vågar prata.

En termin låter långt men tiden gick så fort! Jag vill ha en termin till!

Jag fick nya styrkor att arbeta vidare genom svenska språket. Nu vill jag läsa mer svenska, skriva mer, prata mer och dela med mig av mina kunskaper!

Författare:

Åsa Vikström, Lars Gejpel, Alarka Kempe