Stöd till nordiska projekt 2021

Universitet i världen kan söka bidrag för nordiska samarbetsprojekt för att att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och för att öka intresset för Norden som region.
De nordiska flaggorna vajar i vinden.

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) utlyser möjligheten för universitet i världen att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt. Bidraget finansieras nationellt, av medlemsorganisationerna i SNU (UFM, OPH, SÁM, Diku och SI) sedan 2017.

Syfte och målgrupp

Projekten ska syfta till att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och att öka intresset för Norden som region. De ska vara ett komplement till de deltagande universitetens reguljära undervisnings- och forskningsverksamhet.

Gästföreläsningar, seminarier och konferenser, författarbesök, film- och teaterföreställningar, konserter, utställningar och testning av nya kurskoncept är exempel på aktiviteter som fått stöd de senaste åren.

I bedömningen av projektansökningar prioriterar SNU projekt som:

 • har ett tydligt fokus på språk och litteratur i Norden
 • omfattar minst tre länder eller språk i Norden
 • genomförs i samarbete med andra universitet eller externa parter som t.ex. de nordiska ländernas ambassader och konsulat, nordiska föreningar eller relevanta föreningar
 • i ansökan presenterar en tydlig plan för spridning och synliggörande av projektet
 • den egna institutionen och/eller andra parter bidrar till.

Arrangemangen ska rikta sig till studenter och lärare vid det/de universitetet som deltar i projektet. Det är en fördel om alla nordiska språk som undervisas vid universitetet ingår, likaså om projektet även riktar sig till en bredare publik.

Projekten måste äga rum år 2021.

Vem kan söka?

 • Relevanta avdelningar med undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet i världen.

Observera att de institutioner som beviljats bidrag för 2020 och som varit tvungna att skjuta upp projekten till 2021 på grund av coronapandemin inte kan söka ytterligare bidrag i denna ansökningsomgång.

Vilka kostnader kan tas upp i ansökan?

 • rimliga kostnader för resa för inbjudna föreläsare
 • rimliga kostnader för boende för inbjudna föreläsare
 • arvode för inbjudna föreläsare (frilans), max DKK 5 000
 • arvode för inbjudna föreläsare (från universitet och högskolor), max DKK 3 000
 • kostnader för marknadsföring och informationsspridning
 • rimliga kostnader för catering
 • hyra av konferenslokal
 • administrativa kostnader i samband med finansiella transaktioner.

Totalt kan det sökta beloppet inte överstiga DKK 100.000.

Icke godkända kostnader

Bidrag ges inte till

 • overheadkostnader eller administration
 • arvode till föreläsare från sökande institution/-er
 • lön eller forskningskostnader
 • inköp av teknisk utrustning
 • utarbetning och produktion av undervisningsmaterial
 • översättningskostnader
 • utgivning av fack- eller skönlitteratur
 • studieresor
 • återkommande arrangemang
 • aktiviteter som redan är genomförda.

Hur man ansöker

Ansökan måste innehålla en detaljerad projektbeskrivning, ett preliminärt program med namn på inbjudna föreläsare, budget och bankuppgifter.

Application form SNU Nordic Projects 2021 (.xlxs)
Du kan välja att fylla i din ansökan på engelska eller svenska i Exceldokumentet. Fyll också i bankuppgifterna på flik 3 och komplettera med egna bilagor.

Skicka ansökningsformuläret och bilagor i en sammanfogad pdf-fil (inte som separata bilagor) till Árni Magnússon-institutet för isländska studier per mejl till: branislav.bedi@arnastofnun.is senast den 15 oktober 2020.


Läs mer om Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet.