Sammanlagt är ett tusental svensklärare verksamma på hel- eller deltid vid de cirka 225 universitet i utlandet som har svenskundervisning. De flesta som undervisar i svenska är inhemska lärare, men många är också fast bosatta svenskar. Därutöver finns det ett trettiotal ”utsända” svensklärare, så kallade utlandslektorer. Utlandslektorer finns framför allt i Polen, Ryssland, Frankrike, Tyskland och i länder i Centraleuropa, men också i Japan och Kina.

Utlandslektorns uppgift är, förutom ren språkundervisning, att tillföra aktuell information om Sverige och vara en ”Sverigeambassadör”. Med det avses att lektorn utöver språkundervisningen brukar ordna olika kulturella aktiviteter. Det kan vara allt från luciatåg och författarbesök till föreläsningar om Sverige inom alla möjliga områden. Det Sverigefrämjande arbetet som lektorn gör ger ringar på vattnet och är oerhört betydelsefullt för att göra Sverige känt i världen.

Som utlandslektor är man anställd vid det utländska universitetet. De lediga tjänsterna förmedlas dock av SI.

Vem kan bli utlandslektor i svenska?

En typisk utlandslektor är gymnasielärare med utbildning i svenska, svenska som andraspråk, litteratur och språk. Hon eller han har några års lärarerfarenhet och är beredd att undervisa utomlands i minst ett år. Det är en person som är utåtriktad och diplomatisk och inte rädd för nya oväntade situationer eller för helt nya levnadsvillkor. Utlandslektorn måste också vara flexibel och ha lätt för att samarbeta. Observera att beteckningen ”lektor” inte innebär att du behöver ha avlagt doktorsexamen för att kunna söka en tjänst.

Vilka kvalifikationer krävs?

Du ska ha

  • svenska på modersmålsnivå.

Du bör ha

  • erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk
  • grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 180 hp i huvudsak i ämnena svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk, pedagogik och litteraturvetenskap
  • god kännedom om svenskt samhälls- och kulturliv (den sökande ska i normalfallet ha varit bosatt i Sverige det senaste året före ansökningstillfället).

Ytterligare meriterande är

  • akademisk utbildning i respektive lands språk (obligatoriskt för vissa länder)
  • annan akademisk utbildning i för tjänsten relevanta ämnen
  • forskarutbildning
  • undervisningsvana på högskolenivå
  • längre utlandsvistelse, helst i det land som ansökan gäller.

Ibland kan ett universitet ha andra kvalifikationskrav än de ovan nämnda. Om det finns särskilda skäl, förbehåller sig SI rätten att göra avsteg från ovan uppställda kvalifikationer. SI gör en helhetsbedömning av de sökande dels på grundval av de i ansökan dokumenterade meriterna, dels genom personliga intervjuer. Därefter ger SI ett utnämningsförslag till universitetet, men beslutet om anställning ligger helt och hållet på det utländska universitetet som också är arbetsgivare.

Hitta lediga svensklärartjänster i utlandet.