Den svenska vikingatiden

Vikingatiden: En digital visning av Historiska museet

Syftet är att svenskstudenterna vid Georg-August-Universität Göttingen och Universität Paderborn ska få en mer nyanserad bild av den svenska vikingatiden samt få en autentisk möjlighet att använda det svenska språket.

Under tre veckors tid arbetar två B1-kurser i svenska med temat ”vikingar” och som avslutning bjuds en museipedagog från Historiska museet i Stockholm in för att de studerande ska få en virtuell inblick i den svenska historieepoken ”Vikingatiden”. Studenterna får även tillfälle att ställa frågor.

Zentrum für Sprachlehre, Universität Paderborn

Lena Berglind

lena.berglind@upb.de